Z á p i s z výborové schůze FK Vysoká n/L. 

z.s.konané dne 14.5.2024 

v hospodě Na Hřišti od 18,00 hod.

Přítomni: členové výboru M.Zeman, M.Solich (sekretář), M.Píša, J.Vysoký
Omluven: F.Dejnožka
Host: V.Daňo
Byly projednány/diskutovány níže uvedené body.
 
1/ Výpisy z účtů
Ze strany sekretáře předány výpisy z účtu dle jednotlivých kategorií – za období 1.1.2024 až 14.5.2024.

2/ Sekretář informoval o stavu dotací:
NSA (jen mládež) – Můj Klub 2024 –aktuálně probíhá formální kontrola žádosti, výsledek zatím není znám. Možná rekonstrukce hřiště – dotace z NSA (Kabina či investice do 10 mil Kč), podmínkou je mít Projekt a 30% vlastních prostředků, 70% je pak dotace. Dohodnuto, že si klub nechá vypracovat Projekt (bude osloven Koťan) a následně věc řešena dál.

3/ Finance – Výbor vzal na vědomí stavy jednotlivých klubových podúčtů – Ačko, Béčko, Mládež

4/ Daňové přiznání za rok 2023 bylo podáno na FÚ, na KS HK byly odeslány účetní závěrky (vše zajistila účetní firma).

5) Řešena soukromá akce J.Píši v prostorách Mládeže (buňky). Apel na dodržování nepsaných pravidel a zvyklostí (informovat vedení, občerstvení řešit s provozovatelem hospody, aj.).

6/ Soutěžní ročník 2024 - 2025

a) Přihlášky do soutěží – termíny na OFS do 31.5.202, na KFS do 4.6.2024 – zajistí sekretář
Muži A – KP či 1.A třída (bude upřesněno) – tréninky PO, ST, PÁ
Muži B – OP – tréninky ÚT, ČT

Mládež včetně předpokládaného trenérského obsazení, termínů tréninků a předpokládaného počtu dětí:
MD 2008/2009 (souklubí s NHK – přihlašuje Vysoká) – KFS (Drábek, Kaplan) – Po, ÚT, ČT (15 Vysoká, 7 NHK = 22 dětí)
SŽ – 2010/2011 KFS (Schmidt, Pilc + výpomoc Podlipný) – PO, ÚT, ČT (22 dětí)
MŽ 2012/2013– OFS – 1 tým (Solich, Dostál) – ST, PÁ (19 dětí)
SP 2014/2015– OFS – 2 týmy (Vysoký, Solich, Beránek, Kučera) - ST, PÁ (27 dětí)
MP 2016/2017- OFS – 2 týmy (Lidmila, Baláš, Havrda, Burda) – PO, ČT (19 dětí)
Mini 2018/2019 – OFS – 1 týmy 3+0 (Suchý) - PO, ČT (12 dětí)

Přihlašujeme o 1 tým méně než loni (2 týmy MŽ, letos jen 1 tým MŽ). Pokud dojde k nárůstu počtu dětí, bude dohlášen na jarní část sezóny 1 tým MŽ.

S ohledem na počty dětí  v kategorii není třeba „postrašovat“ děti, tj. bude dodrženo ročníkové rozvržení kategorií. K případnému „postaršení“ může dojít v průběhu sezóny s ohledem na aktuální počty dětí, případně výkonnost konkrétního dítěte (přiměřenou výzvu).

SD – vlastní tým nemáme, ale pokračuje spolupráce s NHK ve velkých formách (O. Zeman 07, T.Šic 06 přestup do Vysoké, dál startují na modrou kartu za NHK).

S ohledem na malý počet trenérů v kategorii Mini/MŽ a organizaci tréninků je potřeba, aby trénink Mini/MP a SP/MŽ byl ve stejný den. Tréninky po celou sezónu musí být rovněž ve stejný den (pevně dané termíny „nafukovačky“, u haly se zkusí po dohodě s Basketem termín přehodit na Po/Čt - mini). Sekretář zkusí zajistit pro SŽ/MD UMT – MD budou mít zajištěno přes NHK (termíny zatím nejsou známy, ale minulý rok ÚT/ČT UMT Slávia HK). Blíže viz rozpis tréninků na sezónu 2024/2025. Sekretář zajistí předání informací jednotlivým trenérům.

Termín soustředění 11.8-16.8. Smejkalova bouda – Kněžice (MP/SP, MŽ), SŽ a MD ve stejný čas v Radechové (Náchod).

Sekretář zajistí v červenci rozpis hřiště na podzim 2024.

FK Vysoká n/L. z.s.
Výbor ukončen 20,30 hod. 
Další schůze se bude konat dle potřeby.
Zapsal M.Solich

Z á p i s z výborové schůze FK Vysoká n/L. z.s. konané dne 8.4.2024 

v hospodě Na Hřišti od 18,00 hod.

Přítomni:        členové výboru M.Zeman, M.Solich (sekretář), M.Píša, F.Dejnožka
Omluven: J.Vysoký
Host: V.Daňo

Byly projednány/diskutovány níže uvedené body.
 
1/ Výpisy z účtů
Ze strany sekretáře předány výpisy z účtu dle jednotlivých kategorií – za období 1.1.2024 až 8.4.2024.
2/ Sekretář informoval o stavu dotací:
Obec (všechny kategorie) – dotace vyplacena a rozdělena mezi kategorie dle obvyklého dělení, řešena dotace z obce na příští rok
NSA (jen mládež) – Můj Klub 2024 –aktuálně probíhá formální kontrola žádosti, vyúčtování dotace za rok 2023 bylo odesláno,
dotace Kraj – žádná se pro letošek nečerpá
3/ Finance – Výbor vzal na vědomí stavy jednotlivých klubových podúčtů – Ačko, Béčko, Mládež
4/ FAČR, rozpisy soutěží – rozpis hřiště Jaro 2024 – byl sekretářem zpracován, aktuálně obsahuje všechny jarní zápasy – rozeslán všem emailem
Poplatky FAČR byly uhrazeny, z evidence vyřazeni neaktivní členové/hráči. Aktuálně má klub 202 členů.
5/ Výbor projednal a jednomyslně schválil účetní závěrku klubu za rok 2023. Schválená účetní závěrka je přílohou tohoto zápisu. Podání na rejstříkový soud zajistí sekretář (účetní firma).
6/ Řešena problematika parkování v areálu (aktuálně z důvodu opravy čističky) – rozesláno na jednotlivé kategorie
7/ Řešena rekonstrukce hřiště/výměna trávníku – sekretář zjistí možné dotační tituly, které by se pro zamýšlený záměr daly použít; řešena otázka náhradního hřiště, aj.
8/ Mládež – za přítomnosti dalších členů výboru bylo diskutováno:
-pokračující spolupráce na úrovni SŽ a MD s NHK
-počty dětí pro rok 2024/2025 (dle podkladů sekretáře), sekretář připraví podklady pro přihlášení soutěží (nejen mládežnických) pro další fotbalový rok; trenérské obsazení jednotlivých kategorií Mládeže bude ještě předmětem dalších jednání v návaznosti na počty dětí a tedy i mužstev (nutno přihlásit do začátku června 2024)
 
FK Vysoká n/L. z.s.
Výbor ukončen 19,30 hod.
Další schůze se bude konat dle potřeby.
Zapsal: M.Solich

Z á p i s z výborové schůze FK Vysoká n/L. z.s. konané dne 18.1.2024
v hospodě Na Hřišti od 17:00 hod. 

Přítomni: členové výboru M.Zeman, M.Solich (sekretář), M.Píša, F.Dejnožka, J.Vysoký
Omluven: ----
Host: V.Daňo, J.Horák – starosta obce

Byly projednány/diskutovány níže uvedené body. Jednalo se schůzi řádnou, které se zúčastnil mimo jiné i starosta obce pan Horák, aby s ním mohly být prodiskutovány věci ohledně klubu, respektive využití sportovního areálu (viz dále).

1/ Výpisy z účtů
Ze strany sekretáře předány výpisy z účtu dle jednotlivých kategorií – za období 1.1.2023 až 18.1.2024.

2/ Sekretář informoval o stavu dotací: -
Obec (všechny kategorie) – vyúčtování za rok 2023 předáno, žádost na rok 2024 je připravena (žádáme 300 tis Kč), bude podána na nejbližším zastupitelstvu, na dalším výboru je třeba projednat rozdělení dotace dle kategorií Muži A, Muži B a Mládež. - NSA (jen mládež) – Můj Klub 2024 – byla podána na částku 373.400,-Kč, do 15.2.2023 je nutno podat vyúčtování dotace Můj Klub 2023 – zajistí sekretář spolu s účetním Bártou , vyplacení dotace dle minulých let lze očekávat cca v dubnu/květnu 2024 - dotace Kraj – žádná se pro letošek nečerpá

3/ Zpravodaj obce, Instagram, aj. –
snaha klubu o prezentaci klubu jako celku - poslední Zpravodaje již obsahují informace o všech kategoriích včetně fotek, každá kategorie bude průběžně dodávat fotografie, informace k rukám sekretáře, aby bylo dost podkladů pro další Zpravodaj; díky aktivitě Gabči Vysoké má klub Instagramový účet, kam jsou průběžně vkládány fotky/zprávy z jednotlivých kategorií

4/ Finance –
Výbor vzal na vědomí stavy jednotlivých klubových podúčtů – Ačko, Béčko, Mládež. S ohledem na financování Béčka znovu diskutováno zavedení členských příspěvků pro Muže B.

5/ FAČR, rozpisy soutěží – rozpis hřiště Jaro 2024
Sekretář informoval, že od 1.1.2024 došlo k navýšení členských příspěvků FAČR z 200,- Kč na 400,-Kč dospělí z 100,- Kč na 200,- Kč mládež.
Sekretář dále informoval, že připravuje rozpis hřiště na Jaro 2024, průběžné updaty bude posílat do emailu. Hlášenky otevřeny do konce února 2024.

6/ Hřiště, jeho obsazenost, respektive jeho zatížení, další vývoj, aj.
Panu starostovi bylo vysvětleno fungování klubu (rozdělení na 3 hlavní kategorie – Muži A, Muži B a Mládež). Klub má cca 225 členů, z toho dětí je cca 120 napříč kategoriemi od 5 do 17 let). Jednotlivé kategorie mládeže jsou – minipřípravka, mladší přípravky, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci a mladší dorost. Poslední 2 kategorie má aktuálně v souklubí s Novým Hradcem Králové.
Vzhledem k velkému nárustu dětí – aktuálně 9 týmů mládeže plus 2 týmy dospělých – je celkem logicky hodně zatíženo i hřiště. Hodně dětí je z obce a okolí, ale máme i děti z Hradce Králové.

Výbor si je vědom, že hřiště bylo po podzimní části dost poničené a bude se jej snažit co nejvíce šetřit. Bohužel každá kategorie trénuje a hraje soutěžní zápasy a ty se musí (až na výjimky) odehrát na hlavním hřišti. Klub se proto snaží o maximální využití spodního tréninkového hřiště (trénují minipřípravka, mladší a starší přípravka).

Společně řešeno, jak hřišti co nejvíce ulevit. Projednáno:

-problém stojící vody na některých částech hřiště (což vede k podmáčení hřiště a jeho rychlejšímu ničení při zápasech/trénincích) – řešení:

a) provedení svislých drénů v nejpostiženějších částech hřiště včetně tréninkového hřiště (místa vytipuje Vláďa Daňo)

b) pravidelné pískování hřiště

-snížení zátěže hřiště – řešení:

a) rozšíření osvětlení na celé hlavní hřiště (případně i tréninkové hřiště) – značná část roku se hraje pod osvětlením a více zatěžovány jsou právě ty části, kde je osvětlení; s osvětlením by se zátěž rozložila do větší plochy

b) další travnatá plocha k trénování – starosta přislíbil pomoc obce, bude-li to možné

Výbor klubu požádal starostu obce, zda by obec, jako vlastník areálu, nemohla v dílčích věcech pomoci. Všichni zúčastnění se shodli, že stav hřiště bude průběžně monitorován. Pokud bude nutná rekonstrukce hřiště, pak toto bude možné jen díky dotacím či po dohodě s obcí, protože klub nemá v současné době prostředky na rekonstrukci hřiště.

7/ Mládež – za přítomnosti dalších členů výboru bylo diskutováno:

-možné zvýšení členských příspěvků – dohodnuto zvýšení na 2.500,-Kč 1 dítě (2 děti pak 4.000,- Kč)
-možné navýšení cestovních náhrad – aktuálně 6Kč/km (bude řešeno dále dle dotací)
-sekretář informoval o problematice DoPP (trenéři) pro další rok (bude předmětem dalšího jednání výboru)
-pokračující spolupráce na úrovni SŽ a MD s NHK
-počty dětí pro rok 2024/2025 (dle podkladů sekretáře), sekretář připraví podklady pro přihlášení soutěží (nejen mládežnických) pro další fotbalový rok; trenérské obsazení jednotlivých kategorií Mládeže bude ještě předmětem dalších jednání v návaznosti na počty dětí a tedy i mužstev (nutno přihlásit do konce května 2024)

FK Vysoká n/L. z.s.
Výbor ukončen 19,30 hod.
Další schůze se bude konat dle potřeby.
Zapsal M.Solic 

Z á p i s z výborové schůze FK Vysoká n/L. z.s. konané dne 02.10.2023

Přítomni: M.Zeman, M.Solich, M.Píša, F.Dejnožka
Omluven: J.Vysoký
Host: V.Daňo
Byly projednány/diskutovány níže uvedené body. Schůze byla mimo jiné svolána k žádosti M.Píši kvůli problémům ohledně hřiště a jeho využití pro jednotlivé kategorie s důrazem na Muže B.
 
1/ Výpisy z účtů
Ze strany sekretáře předány výpisy z účtu dle jednotlivých kategorií – za období 1.1. 2023 až 1.10.2023.
2/ Sekretář informoval o stavu dotací:
Obec (všechny kategorie) – připravuje se vyúčtování za rok 2023
NSA (jen mládež) – Můj Klub 2024 – zatím nebyla vypsána, po vypsání bude podána žádost; v této souvislosti dochází k aktualizaci členů mládeže v Rejstříku sportu
3/ Problém při zápase Muži B x Lovčice o víkendu 30.9.-1.10.
Zápasy o víkendu bezprostředně navazovaly, na zápas od 13 hod (MD) nepřijel rozhodčí, což způsobilo pozdní začátek zápasu, respektive jeho konec. Hosté z Lovčic neměly k dispozici kabiny v hlavní budově 1 hod před zápasem (zápas měl začátek 16 hod, do kabin se dostali cca 15,25 hod), neboť byly obsazeny hráči z MD. Jednomyslně rozhodnuto, že pokud budou do budoucna takto navazovat zápasy, pak mládež bude nikoliv v hlavní budově, ale v buňkách u hřiště, kde jsou k dispozici i sprchy. Aktuálně se teď týká zápasu dne  14.10. (Libor Drábek, SŽ).
4/ Stavění nafukovačky – neděle 5.11.2023
Výbor vzal na vědomí termín stavění „nafukovačky“ v neděli 5.11.2023. Rozdělení časů pro užívání ze strany klubu připraví sekretář, když bude vycházet z minulé zimní sezóny.
5/ Obsazenost hřiště, využití velkých přenosných branek, používání vápen
Řešen problém obsazenosti hřiště a časové sladění návaznosti jednotlivých kategorií (hlavně v úterý a čtvrtek). Shoda na tom, že trenéři jednotlivých kategorií musí mezi sebou lépe komunikovat. V měsíci říjnu by již neměly být vložené zápasy v týdnu (v září jich, díky nabitému programu, bylo několik).
Řešen problém užívání vápen a nepoužívání přenosných branek ze strany dospělých kategorií včetně MD/SŽ a používání vápen osobami mimo tréninkový čas. Sítě u branek se budou zamykat (po každém tréninku se vyvěsí, klíče zajistí Vláďa Daňo), velká vápna se budou používat pouze v nezbytné míře a na krátký čas k nácviku nezbytných cvičení. Jmenované kategorie začnou více využívat velké přenosné branky, které si umístí mimo vápno (malé vápno). Zamykáním sítí od branek mimo tréninky by se měl vyřešit i problém, kdy třetí osoby využívají branky na kopání mimo tréninkový čas.
6/ Hřiště – stojící voda v určitých částech hřiště
Zřejmě došlo k poškození drenáží, voda se nevsakuje, vybraná místa jsou podmáčená, což je velký problém (neregulérní terén, možnost zranění hráčů, aj). Panuje shoda pozvat odborníka, který by doporučil, jak stávající problém sanovat. Bude průběžně monitorováno a dále řešeno. Pokud bude nutná rekonstrukce hřiště, pak toto bude možné jen díky dotacím či po dohodě s obcí, protože klub nemá v současné době prostředky na rekonstrukci hřiště.
7/ Rekonstrukce kabin
Problém se spádem vody. Voda neodtéká, jak v šatně hostí, tak v šatně domácích. Diskutován problém s Liborem Drábkem, navrženo řešit pomocí lišt.
Vznesen požadavek ze strany hráčů na umístění zrcadla do kabiny domácích. Schválena jeho instalace.
8/ Finance
Řešeny stavy financí jednotlivých kategorií včetně možných příspěvků v kategorii mužů, pokud se nepodaří obstarat sponzory, respektive dostatek prostředků na zajištění fungování týmu.
 

FK Vysoká n/L. z.s.
Výbor ukončen 19,30 hod. Další schůze se bude konat dle potřeby.
Zapsal M.Solich

Z á p i s z výborové schůze FK Vysoká n/L. z.s. konané dne 24.5.2023

 Přítomni: M.Zeman, M.Solich, M.Píša, 
 Omluven: T.Škvrna, F.Dejnožka 
Host: V.Daňo, J.Vysoký 
Byly projednány/diskutovány v návaznosti na skončenou členskou schůzi tyto body: 
1/ Výbor vzal na vědomí odstoupení T.Škvrny z výboru k datu 24.5.2023 a z Finanční komise Mládeže ke stejnému datu. 
2/ Vzal na vědomí zvolení nového člena výboru, a to Jana Vysokého. Rovněž tak schválení účetní závěrky klubu za rok 2022. Zápis změn ve spolkovém rejstříku zajistí sekretář. 
3/ Výpisy z účtů předány Ze strany sekretáře předány výpisy z účtu dle jednotlivých kategorií – za období 1.1. 2023 až 24.5.2023. 
4/ Sekretář informoval o stavu dotací: - Obec (všechny kategorie) – dotace vyplacena na účet klubu a rozdělena dle kategorií - NSA (jen mládež) – Můj Klub 2023 – dotace vyplacena na účet Mládeže - Kraj (jen mládež) – dotace vyplacena na účet Mládeže 
 5/ Spolupráce mužstev A + B muži v sezóně 2023/2024 Projednány možné varianty, pro soutěžní rok 2023/2024 se počítá s domácími zápasy A mužstva v sobotu od 10,15 hod, zápasy B mužstva by navazovaly např od 13,15 hod či 14 hod. Bude ještě upřesněno dle domluvy M.Píši a F. Dejnožky. 
6/ Přihlášky do soutěží 
Lhůta pro podání na Okres je 2.6.2023, na Kraj pak 6.6.2023. 
 Sekretář zajistí přípravu přihlášek dle obvyklých zvyklostí s tím, že přihlášeny budou tyto kategorie 
Muži A - Krajský přebor/ I.A třída 
Muži B - Okresní přebor 
Mládež (včetně předpokládaného personálního zajištění – HT/AT): 
Minipřípravka – Okres 1 tým (Lidmila, Suchý) 
Mladší přípravka – Okres 2 týmy (Beránek, Kučera, Baláš) 
Starší přípravka – 2 týmy Kraj, 1 tým Okres (Solich, Vysoký, Kořének) 
Mladší přípravka – 1 tým Kraj, 1 tým Okres (Schmidt, Solich, Pilc) 
Starší žáci – souklubí s Novým HK – 1 tým Kraj, 1 tým Okres (Drábek) 
Mladší dorost – souklubí s Novým HK – 1 tým Kraj (Podlipný) (v této souvislosti je třeba realizovat zpětný přestup našich hráčů: Novotný, Zeman) 
Současně vzal výbor na vědomí ukončení činnosti k 30.6.2023 ze strany Martina Ptáčka (osobní důvody) a Kamila Šice (FC HK ženy). 
7/ Fotbalový kemp v termínu 10.7. až 14.7.2023 Sekretář k dotazu hosta V.Daňa zjistí, co bude/nebude organizátor potřebovat poskytnout od klubu (šatny, atd). 
8/ Členství FAČR Platby na FAČR byly včas provedeny, současně byli vyřazeni neaktivní členové a hráči. 
9/ Spolupráce s kluby Sekretář informoval o spolupráci se Slavií HK (zejména MŽ), FC HK a FC Nový HK (SŽ, MD). 
10/ Rekonstrukce kabin 
Od 5.6.2023 by měla probíhat rekonstrukce kabin. Po dobu rekonstrukce budou využívány buňky Mládeže. Mládež zajistí jejich vyklizení. 
V červenci 2023 bude probíhat výměna trávníků ve velkých vápnech. 
 FK Vysoká n/L. z.s. 
Výbor ukončen 21,30 hod. Další schůze se bude konat dle potřeby. 
Zapsal M.Solich

Z á p i s z výborové schůze FK Vysoká n/L. z.s. konané dne 16.1.2023

Přítomni: M.Zeman, M.Solich, M.Píša, F.Dejnožka 
Omluven: T.Škvrna 
Host: V.Daňo 
Byly projednány/diskutovány tyto body: 
1/ Výpisy z účtů předány 
Ze strany sekretáře předány výpisy z účtu dle jednotlivých kategorií – za celý rok 2022. 
2/ Sekretář informoval o stavu dotací: - Obec (všechny kategorie) – rok 2022 vyúčtování schváleno, dotace na rok 2023 podána (prostřednictvím V.Daňa) - NSA (jen mládež) – Můj Klub 2023 – dotace podána, vyúčtování Můj Klub 2022 – do 15.2.2023 zajistí sekretář - Kraj (jen mládež) – mimořádný příspěvek na činnost/dar – dotace podána 
 3/ Nové sítě na velké branky 
Nové sítě jsou zakoupeny, při plánované brigádě dne 4.3.2023 budu nainstalovány. Řešeno jejich zabezpečení v souvislosti se sekáním tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
4/ Spolupráce mužstev A + B muži 
Projednány možné varianty, pro soutěžní rok 2023/2024 se počítá s domácími zápasy A mužstva v sobotu od 10,15 hod, zápasy B mužstva by navazovaly např od 13,15 hod či 14 hod. Bude ještě upřesněno. 
 5/ Rozpis hřiště na jarní část sezóny 
Některé zápasy již zadány (Ačko, Béčko, SP), další budou doplněny. Zajistí sekretář. 
6/ Akce 24.6.2023 – setkání současných a bývalých hráčů klubu 
Výbor vzal na vědomí akci, kterou bude pořádat Jan Píša – setkání bývalých a současných hráčů FK Vysoká n/L. z.s. – detaily/parametry akce budou ještě upřesněny. 
 7/ Fotbalový kemp v termínu 10.7. až 14.7.2023 
Výbor vzal na vědomí konání fotbalového kempu v areálu hřiště – termín 10.7.-14.7.2023. 
 8/ Financování B mužstva 
Obecně řešeno financování jednotlivých kategorií, probrány varianty financování činnosti B mužstva (např. čl. příspěvky, aj.). M. Píša osloví další sponzory. 
9/ Členství FAČR 
Platby v termínu na FAČR zajistí sekretář, a to dle seznamu dodaných z jednotlivých kategorií (Muži A, Muži B a mládež). 
10/ Internetové připojení pro účely vysílání domácích zápasů 
Nejlepší se jeví varianta přímého spojení z komína hl. budovy na stožár u "přenosové budky". Zajistí F.Dejnožka. 
11/ Skladování sportovního náčiní 
S ohledem na zakoupení nových kovových branek a nárustu sportovního vybavení bude pořízena plechová bouda na jejich skladování. Zajistí M.Zeman. 
 12/ VH OFS HK 
 Výbor vzal na vědomí termín Valné hromady OFS HK, která se koná dne 2.2.2023 od 17 hod a pověřil sekretáře, aby se za klub zúčastnil. 
 13/ Seminář vlastních rozhodčích – OFS HK dne 24.3. od 17 hod. 
Za klub bude nominován Jaroslav Svoboda, r. 1973. Zajistí sekretář. 
14/ Výbor byl seznámen s aktuálním stavem trenérského obsazení v jednotlivých kategoriích. Zejména se řešila personální otázka v kategorii Mladších žáků. Kamil Šic zůstává v klubu minimálně do léta 2023. Stále platí, že členové výboru z řad mládeže se pokusí oslovit potencionální nové trenéry tak, aby byla zachována tréninková a herní kontinuita Mladších žáků i s ohledem na kategorii Starších žáků a budoucího Dorostu. 
 Na sezónu 2023/2024 se předpokládá pokračování spolupráce/souklubí s Novým HK, a to v kategorii Starších žáků a Mladšího dorostu. 
Výbor vzal rovněž na vědomí, že ve čtvrtek proběhne jednání se Slávií HK ohledně možné spolupráce v mládežnických kategoriích. 
Za klub se jednání zúčastní M.Zeman, M. Solich a K. Šic. 
FK Vysoká n/L. z.s. 
Výbor ukončen 20,30 hod. 
Zapsal M.Solich

Z á p i s z výborové schůze FK Vysoká n/L. z.s. konané dne 3.10.2022

Přítomni: M.Zeman, T.Škvrna, M.Solich, M.Píša, F.Dejnožka 
Host: V.Daňo 
Byly projednány/diskutovány tyto body: 
1/ Pronájem hřiště – hl. hřiště – 
Výbor vzal na vědomí skutečnost, že od nové sezóny se za hlavní hřiště platí. Po vystavení faktury bude tato rozúčtována dle skutečných hodin mezi Ačko, Béčko a Mládež. Případné změny oproti plánu hlásit k rukám sekretáře klubu. 
2/ Výpisy z účtů předány 
Ze strany sekretáře předány výpisy z účtu dle jednotlivých kategorií – od 1.7.2022 až 30.9.2022. 
3/ Požadavek Áčka pro příští sezonu hrát domácí mistrovská utkání v sobotu10,15 hod. 
Výbor projednal a vzal tuto žádost na vědomí. Sekretář tento požadavek zohlední v rozpisu na jarní část sezóny. 
4/ Stavba "nafukovačky" a další věci s tím spojené 
Host V. Daňo informoval výbor o podmínkách provozu "nafukovačky" s ohledem na cenu médií. Předpokládá se její stavba v neděli 13.11.2022. Termín bude ještě potvrzen. 
5/ Předání pergoly obci (vánoční zpravodaj), informační tabule 
Výbor vzal na vědomí dokončení stavby pergoly. Diskutovalo se o jejím dalším osudu. Bylo rozhodnuto o jejím převodu na obec s tím,že současně se by k ní umístila tabule pojednávající o historickém vzniku hřiště. 
6/ Vyúčtování dotace obec 2022 
Výbor vzal na vědomí informace sekretáře o přípravě vyúčtování, které je třeba doručit na obec do 31.12.2022. Zajistí sekretář. 
7/ Výpomoc Ačka Béčku 
 S ohledem na dosavadní neuspokojivé výsledky Béčka a velkou marodku hráčů Béčka byla projednána výpomoc Ačka v soutěžních utkáních tam, kde to hrací časy umožní. 
8/ Klubový web – sjednocení 
Byla diskutována možnost sjednocení obou webů, bude předmětem dalších jednání. 
9/ Klubový časopis 
Diskutována možnost společného časopisu pro Béčko a Ačko, věc bude probrána s Janem Píšou, bude se řešit na dalším výboru. 
10/ Trenéři mládeže 
Výbor byl seznámen se stavem trenérského obsazení v jednotlivých kategoriích. Zejména se řešila personální otázka v kategorii Mladších žáků i s ohledem na ohlášený konec Kamila Šice na pozici trenéra/šéftrenéra mládeže k 31.12.2022. Členové výboru z řad mládeže se pokusí oslovit potencionální nové trenéry tak, aby byla zachována tréninková a herní kontinuita Mladších žáků i s ohledem na kategorii Starších žáků a budoucího Dorostu. Diskutována možnost, že by mohl trénovat i někdo z Ačka či Béčka. 
FK Vysoká n/L. z.s. 
Výbor ukončen 19,30 hod. 
Zapsal M.Solich, M.Zeman

Zápis z jednání výkonného výboru (VV) FK VYSOKÁ NAD LABEM dne 13.4.2021

 Přítomní: F. Dejnožka (FD) M. Zeman (MZ) V. Daňo (VD) T. Škvrna (TŠ) 
Omluveni: M. Píša ml (MP) 
Zapisovatel: FD 
Ověřovatel: MZ 
1. Dořešení závazků mužstev dospělých M. Píšovi ml. 
Hlasování: 4x ANO 
2. Dotace M. Píši st. pro "B" mužstvo dospělých 
Hlasování: 4x ANO 
3. Dotace obce Vysoká nad Labem: 200 000,- Kč 
Rozdělení: 100 000,- Kč - mládež 50 000,- Kč - A tým 50 000,- Kč - B tým Hlasování: 4x ANO 
4. Dotace na sportování mládeže členů FAČR do 23 let. 
Mládež - 252203,- Kč A tým - 13350,- Kč B tým - 4450,- Kč 
Hlasování: 4x ANO 
5. Starší žáci 2007/2008 
Řešení tak, aby hráči mohli hrát (souklubí apod.) 
Hlasování: 4x ANO 
6. VV schválil letní soustředění mládeže, podrobnosti (termín, místo, podmínky apod.) budou dořešeny podle vývoje situace na květnovém VV. 
Hlasování: 4x ANO

Zápis z jednání výkonného výboru (VV) FK VYSOKÁ NAD LABEM dne 6.2.2020

 Přítomní: F. Dejnožka (FD) M. Zeman (MZ) V. Daňo (VD) T. Škvrna (TŠ) 
Omluveni: M. Píša ml (MP) 
Zapisovatel: FD 
Ověřovatel: MZ 
1. Členské příspěvky FAČR – VD Jedlička seznam pro sekretáře 
2. Nutné aktualizovat trenéry a VD u všech mužstev 
3. Justice – aktualizovat rejstřík 
4. Jednání s paní A. Sehnoutkovou – pátek 13.3.2020 (tel. 736606245) 
5. MZ – založení účtu u FIO Banky. 
Budou tři účtu (podúčty) Kompetence: platit - pouze předseda (MZ) nahlížet - F. Bárta – všechny účty - M. Zeman – všechny účty - mládež – M. Zeman - A muži – J.Jedlička VD - B muži – M. Píša ml Účet mládeže bude hlavní účet. Účet u Čs. spořitelny bude zrušen. 
Hlasování: 4x pro 
6. 7.3. brigáda - hřiště